Időkép

Vissza

Adatvédelmi Szabályzat

PDF verzió letöltése

I. A Szabályzat célja, hatálya

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Magyar Kukorica Klub Egyesület (továbbiakban: Egyesület) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az Egyesület adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Egyesület, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Szabályzat az Egyesület internetes portálja (magyarkukoricaklub.hu – továbbiakban Portál) Felhasználói, a Hírlevélre feliratkozottak, a Kukorica Barométer, valamint az Egyesület közérdekű tevékenységeiben  (kiemelten: szakmai versenyek, felmérések, adatközlések) megjelenő Személyes adatai kezelésének elveit tartalmazza.

A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az Egyesület különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Szabályzatban alább hivatkozott Portálon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Szabályzat hatálya alá tartozó Portálon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –meghatározza. 

A jelen Szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

 • A Magyar Kukorica Klub Egyesület ((8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12., Nyilvántartási szám: 2144)
 • Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett civil szervezet, amely kutatási és szakmai tájékoztatási tevékenységet, s tevékenységéhez médiatartalom-szolgáltatást végez. Ezen utóbbi tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Portálon keresztül elérhető Szolgáltatásokat, melyek elsősorban szakmai tartalmakat közöl, tevékenységek és rendezvények szervezését végzi.

2.3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

 • 1. Magyar Kukorica Klub Egyesület, 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12., dr. Szieberth Dénes elnök, sz. ig. sz.: 133777HA
 • 2. Smart Farming Kft. 7400 Kaposvár, Roboz u. 7.

2.5. Portál: az Adatkezelő által https://magyarkukoricaklub.hu URL címen üzemeltett internetes portál, és ezen portál aloldalai.

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Portálon

2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki az Egyesületi Tagságra, Szolgáltatásokra/Tevékenységekre/Rendezvényekre regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.8. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által a Portál üzemeltetéséhez vagy a Portálon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár másadatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A jelen Szabályzatban hivatkozott külső szolgáltatók lehetnek:

a. Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13. 4. ép. 6. em. 97. Honlap programozás
b. Creatic Online Kft. Veszprém, 1. em. 6., József Attila u. 42, 8200 – honlap gondozás
c. Deninet Kft. – Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132 - Domain szolgáltatás

2.9. Szabályzat: az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzata.

III. Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

3.1. Azok a Felhasználók, akik a Portálon regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el jelen Adatvédelmi Szabályzatot az ÁSZF-fel együtt magukra nézve kötelezőnek.

3.2. Azon Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Portálon, de a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

IV. A kezelt Személyes adatok köre

4.1. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

a. Felhasználói fiók adatai:

 • Alapadatok: felhasználónév, e-mail cím;
 • Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, mobil telefonszám, telefonszám, település, cím; További adatok: tevékenységi kör – ha a felhasználó oktató/tanár, kutató, egyetemi/főiskolai hallgató, akkor további adatok: oktatási intézmény (opcionális), termésverseny résztvevőknél a versenyterület GPS koordinátái és technológiai adatok,
 • Számlázási adatok: keresztnév, vezetéknév, cégnév, adószám, ország, utca, város, megye, irányítószám, telefonszám, e-mail cím

c. Szaktanácsadás (kérdés beküldése esetén):

 • Teljes név, telefonszám, e-mail cím, növényfajták, kérdés szövege, opcionálisan csatolt képi tartalom (képfájlok), kérdés beküldésének időpontja.

d. Technikai adatok:

 • Regisztráció időpontja, utolsó jelszóváltoztatás időpontja, utolsó belépés időpontja.
 • 2018. január 8. előtt a korábbi weboldal rendszerben rögzített adatok: utolsó belépés időpontja.
 • Felhasználó IP címe rögzítésre kerülhet a következő esetekben: banner hirdetésre kattintás, többszörös sikertelen belépési próbálkozás esetén.

4.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő az Egyesület szaklap és egyéb print kiadványok nem Portálon keresztüli (telefon, e-mail, személyes megkeresés) nyomtatott előfizetésének igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: vevő azonosító, vevőnév, ország, megye, település, utca, házszám, irányítószám, telefon, mobil, telefax, e-mail, bankszámlaszám, adószám.

4.3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

4.4. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a Portálon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4.5. Az Adatkezelő a honlapján cookie-kat használ, amelyek kizárólag a felhasználó kényelmét szolgálják. A cookie-kat a felhasználó letilthatja, de ez csupán azt jelenti, hogy a felhasználó a továbbiakban nem az internetezési szokásinak megfelelően kapja a hirdetéseket.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

Az adatkezelés elsődleges célja az egyesületi tagság nyilvántartása, és a tagokkal való kapcsolattartás, valamint a fő célkitűzések szerinti kutatás és tanácsadás,

Ezen túlmenően:

a. online tartalomszolgáltatás;
b. print tartalomszolgáltatás;
c. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
d. a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
e. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
f. statisztikák, elemzések készítése;
g. Szakmai állapotfelmérés és közlés
h. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
i. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
j. a Felhasználók jogainak védelme;
k. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2. Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róla generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a Portálra történő belépéskor a Felhasználó IPcímét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítheti.

A tartalomszolgáltatás keretében, ill. ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a vélemény-nyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerülhet – nem gyűjt.

6.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárásszerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Ha egy Felhasználó 5 percen belül tízszer próbál hibás adatokkal bejelentkezni, akkor az IP címét az Adatkezelő a rögzítést követően 7 napig tárolja.

7.2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését az adatkezeles@magyarkukoricaklub.hu címre küldött levelében. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszeréből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést azt az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Portálra való sikeres bejelentkezést követően a megfelelő személyes menüpontokon belül megtekinthetők és szerkeszthetők.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@agroforum.hu e-mail címre küldött e-mailben is tájékoztatást kérhet.
A levélben küldött tájékoztatás-kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

8.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Portálra való sikeres bejelentkezést követően a megfelelő személyes menüpontokon belül megtekinthetők és szerkeszthetők. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.A törlés megtagadható (a) a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggyakorlása céljából, vagy (b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek, eDM-ek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő törli a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait.

8.4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is,ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

8.6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (a) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (b) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy(c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

9.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés,és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

9.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

10.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

10.2. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, valamint az elemzések és statisztikák elkészítéséhez saját cookie-t rögzíthetnek a Felhasználó készülékén.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
Adverticum Kft., Facebook Inc.,Gemius Hungary Kft., Google LLC.,

10.3. Szerződéses Külső szolgáltatók
Az Adatkezelőnek jelenleg nincsenek külső szolgáltatókkal szerződései. Szerződés létesítésével jelen Szabályzat változik. (XII. pont)

10.4. Egyéb Külső szolgáltatók
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Portálhoz/Szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy az Adatkezelő Portálján folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Inc., Google LLC, Instagram LLC., PayPal (Europe) S.àr.l. etCie, S.C.A, YouTube LLC, Pubble.io

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

12.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az adatkezeles@magyarkukoricaklub.hu e-mail címen.

13.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

ke sze csü szo va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Előző 2024 július Következő
 

Népszerű fórum témák

Legfrissebb galériáink

Hírlevelek

 • Syngenta Kft
 • Jó Gazda Program®
 • SGS Hungária Kft.
 • Yara Hungária Kft.
 • Agro Napló
 • SGS Hungária